Historie

De VvE bestaat sinds 1986. Op deze pagina vindt u meerdere belangrijke gebeurtenissen uit de afgelopen jaren:   

Jaar Gebeurtenis Beschrijving
1979 Start van de WEON! In 1979 werd de Werkgroep Epidemiologisch Onderzoek opgericht: beter bekend als de WEON. Deze werkgroep organiseerde vanaf 1979 de WEON bijeenkomsten. De eerste jaren meerdere bijeenkomsten per jaar en vanaf 1984 werd de WEON het jaarlijks nationale epidemiologie congres, bestaande uit twee dagen.
1986 De oprichting van de Vereniging voor Epidemiologie! Rond 1985 werd tijdens de WEON de wens uitgesproken om een Vereniging voor Epidemiologie op te richten. Op 24 oktober 1986 werd de officiële stap gezet: De VvE werd opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel!
1987 Aansluiting bij de Federa! Vrij snel na de oprichting van de VvE, heeft de vereniging zich aangesloten bij de Federa (Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen). De Federa is opgericht in 1959 en haar missie is het bevorderen van een gezond biomedisch onderzoeksklimaat in Nederland.
1988 De eerste Epistel! In 1988 verscheen de eerste Epistel, de nieuwsbrief van de vereniging. De eerste Epistels bestonden hoofdzakelijk uit: aankondigingen van symposia, cursussen, boekbesprekingen, mogelijkheid subsidieaanvragen, bestuurs-mededelingen en informatie inzake het lidmaatschap. De redactie is opgestart door twee redactieleden. De Epistel heeft in de afgelopen 28 jaar een paar keer een ander uiterlijk gekregen. Van knipselkrant, naar een digitale nieuwsbrief. De inhoud van de kopij werd gevarieerder en de redactie kreeg meer leden.
1989 De eerste secretaresse! Het ledenaantal groeide en in 1989 werd een secretaresse aangenomen ter ondersteuning van de secretaris. Het secretariaat verhuisde daarmee naar Leiden en was eerst gehuisvest bij het toenmalige NIPG/TNO, waar de secretaris van de VvE werkzaam was. Een paar jaar later verhuisde het secretariaat naar het Integraal Kanker Centrum in Leiden. Daar kon de VvE een aparte ruimte huren voor het secretariaat. In juli 2002 werd het secretariaat van de VvE ondergebracht bij de Federa en verhuisde daarmee naar Rotterdam. In de afgelopen 30 jaar, heeft de VvE vier secretaresses gehad.
1990 Contact en samenwerking binnen Europa: IEA-EEF! In 1990 was één van de plannen van het bestuur om het contact met de International Epidemiological Association (IEA) verder uit te bouwen. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een vaste internationale vertegenwoordiger vanuit de VvE, die nauw betrokken is bij de IEA-EEF. De IEA-EEF heeft in de afgelopen jaren in samenwerking met de WEON en de VvE drie keer een congres in Nederland georganiseerd: in 1995 (Den Haag), 2006 (Utrecht) en 2015 (Maastricht).
1991 Start van de commissie Privacy! De commissie Privacy werd in 1991 is opgericht. Aanleiding om de commissie op te richten was de invoering van een aantal medische wetsvoorstellen (de Wet Persoons Registratie, de Wet Medische Behandeling (de latere Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de Wet Medische Experimenten). De VvE wilde met deze commissie actief betrokken worden bij de verdere uitwerking van de wetsvoorstellen en ook haar zorg spreken over de betreffende wetsvoorstellen. In 1995 werd het eerste product opgeleverd, de Code Goed Gedrag. In 2003 werd de commissie Privacy ondergebracht bij de Federa, onder de naam: COREON (Commissie van Regelgeving en Onderzoek). Vanaf dat moment zijn de aangesloten instituten een bijdragen gaan betalen, met name voor de juridisch ondersteuning. Sindsdien is de COREON gestaag gegroeid, zowel wat betreft het aantal deelnemende instituten als wat betreft de rapporten en gedragscodes die zijn gepubliceerd. Sinds 2004 organiseert COREON jaarlijks een sessie tijdens de WEON.
1992 Opstellen van het eerste beleidsplan en werkplan! Tot 2000 formuleerde het bestuur van de VvE haar beleid vooral per onderwerp, op het moment dat zich daarvoor de noodzaak voordeed. Uit een eerder uitgevoerde ronde langs hoogleraren epidemiologie en discussie tijdens de WEON 2000 over het verleden en toekomst van het epidemiologisch onderzoek in Nederland, bleek er behoefte te bestaan aan meer duidelijkheid. In samenwerking met de Commissie Strategische Verkenningen werkte het bestuur een beleidsplan uit (over een periode van 6 jaar), met een daarvan afgeleid werkplan voor de duur van 2 jaar (zittingstermijn van de voorzitter). Het doel van het beleidsplan is om duidelijk kenbaar te maken wat de doelen, structuur en functies zijn van de VvE.
2005 Uitreiken VvE Prijzen! Vanaf 2005 reikt de VvE drie prijzen uit tijdens de WEON:
  • de VvE Publicatieprijs junior onderzoeker, voor de beste epidemiologische publicatie van een junior onderzoeker (De prijs bestaat uit een certificaat en een cheque van €1000,-)
  • de VvE Studentenprijs, voor de beste abstract en presentatie van een bachelor of master student die een stage of keuzevak epidemiologie gedaan heeft (De prijs bestaat uit een certificaat en een cheque van €250,-)
  • de VvE Posterprijs, voor de beste poster, gepresenteerd tijdens de postersessie (De prijs bestaat uit een certificaat en een cheque van €100,-)
Vanaf 2014 wordt een vierde VvE prijs uitgereikt: de VvE Achievement Award. De prijs wordt uitgereikt aan een (internationale) wetenschapper die een belangrijke rol speelt of heeft gespeeld binnen de epidemiologie. De prijs (bronzen standbeeld van een uil) wordt door de voorzitter van de VvE tijdens de WEON uitgereikt, op voordracht van de organisatiecommissie van de WEON.
2008 Instellen visitatiecommissie! Sinds 2008 is door het bestuur van de VvE een visitatiecommissie opgesteld. Op verzoek van de opleiding zelf visiteert de visitatiecommissie de betreffende opleiding. De visitatiecommissie toetst in hoeverre een opleiding voldoet aan de registratie-eisen en brengt haar advies uit aan het bestuur van de VvE. Het bestuur besluit of de opleiding wel of niet erkend wordt.
In 2015 is de visitatieprocedure herzien. De nieuwe visitatieprocedure is van kracht vanaf 1 januari 2016. De visitatie kent twee doelen. Ten eerste is het een peerreview, waarbij ervaringen uitgewisseld worden met als doel dat opleidingen van elkaar kunnen leren en de kwaliteit van de opleidingen verbetert. Daarnaast wordt beoordeeld of de opleiding voldoet aan de registratie-eisen tot epidemioloog A of B.
2010 Start werkgroep PR en VvE Focusgroepen! In de jaren voorafgaand aan 2010, had 1 van de bestuursleden de taak PR onder haar beheer. Met het 25-jarig jubileum in zicht, werd in 2010 een PR werkgroep gestart. Deze werd gevormd door drie bestuursleden met ondersteuning van het secretariaat. Na het jubileum is de PR werkgroep zich gaan richten op de verspreiding van VvE brochures, attenties voor leden, kaarten voor hoogleraren en promovendi, boekenleggers en VvE Posters.
Een belangrijk onderwerp in het beleidsplan over 2010-2015 van de VvE was het binden en verbinden van epidemiologen. De VvE startte met de focusgroepen ISOQOL-NL en Public Health, die jaarlijks een bijeenkomst organiseerde over een specifiek onderwerp. Er zijn heden vijf VvE Focusgroepen: Public Health, ISOQOL-NL, Causaliteit, E-Epidemiology en Biobanken. Zij organiseren jaarlijks een bijeenkomst. De VvE stelt voor elke focusgroep per jaar een bedrag van 250 euro ter beschikking.
2011 25-jarig jubileum VvE! In 2011 vierde de VvE haar 25-jarig jubileum. Ter ere van dit jubileum waren er een aantal specifieke activiteiten:
  • Tijdens de opening van de WEON werd het nieuwe logo van de VvE gepresenteerd.
  • Er was een plenaire sessie tijdens de WEON met een terugblik over de afgelopen jaren van epidemiologie door prof. A. Hofman en prof. G.A. Zielhuis, en een vooruitblik door prof. H.C. de Vet en prof. L.J. Gunning-Schepers.
  • Het Jubileumboek Inspiratie in de Epidemiologie is verschenen met daarin landmark artikelen van Nederlandse epidemiologen. Alle leden hebben dit boekje gratis ontvangen.
  • Epistel had een speciale jubileumuitgave met daarin interviews met epidemiologen van het eerste uur.
  • De epistel en de website hebben een nieuwe vormgeving gekregen.
In 2011 ging de VvE ook gebruik maken van sociale media. Er werd een besloten netwerkgroep opgezet op LinkedIn, waar zich al snel ruim 600 leden bij aan sloten.
2013 Vrijwilligers in de spotlight! Het thema van de papieren Epistel in 2013 was: Vrijwilligers in de spotlight! Door de jaren heen heeft de vereniging steeds meer actieve vrijwilligers gekregen. En in dit themanummer stonden alle vrijwilligers centraal!
2015 Nieuwe koers! In 2015 ging het VvE bestuur een nieuwe koers varen. Er werd een nieuw beleidsplan opgesteld over de periode 2016-2020. In dit beleidsplan staan drie speerpunten centraal: onderzoek, onderwijs en verbinding van de epidemiologische gemeenschap. De werkwijze van het bestuur werd veranderd. Er werden drie speergroepen gevormd, die horen bij de drie speerpunten. De speergroepen bestaan alleen uit bestuursleden. Elke speergroep is verantwoordelijk voor het opstellen van een eigen werkplan.
2016 Nieuwe VvE werkgroep Junior Epidemiologen! In 2016 is de VvE werkgroep Junior Epidemiologen opgericht. Deze werkgroep richt zich op alle Junior epidemiologen. De werkgroep heeft als doel het bevorderen van de ontwikkeling van junior epidemiologen op het gebied van onderwijs en onderzoek, alsmede hun onderlinge binding en binding met de VvE te versterken. Zij beogen dit doel te bereiken door middel van het organiseren van activiteiten voor junior epidemiologen.