Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt jaarlijks plaats tijdens de WEON.  

Tijdens de ALV komen een aantal vaste agendapunten aan bod:
Benoeming bestuursleden
Notulen vorige ALV
Beleidsplan met bijbehorende werkplannen
Jaarverslag (in dit verslag worden alle activiteiten van de vereniging van het afgelopen jaar gepresenteerd)
Financieel Jaarverslag (in dit verslag wordt de jaarrekening met toelichting en de begroting voor de komende jaren met toelichting gepresenteerd)
Verslag van de kascommissie
Overige actuele punten