Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt jaarlijks plaats tijdens de WEON.  

Tijdens de ALV komen een aantal vaste agendapunten aan bod:
Benoeming bestuursleden
Notulen vorige ALV
Beleidsplan met bijbehorende werkplannen
Jaarverslag (in dit verslag worden alle activiteiten van de vereniging van het afgelopen jaar gepresenteerd)
Financieel Jaarverslag (in dit verslag wordt de jaarrekening met toelichting en de begroting voor de komende jaren met toelichting gepresenteerd)
Verslag van de kascommissie
Overige actuele punten

De Algemene Ledenvergadering van 2018 vond plaats op donderdag 7 juni 2018 tijdens de WEON in Bilthoven.

De notulen van de vergadering worden eind september naar de leden van de VvE gemaild.