Epistel mei 2017: Organisatie

|   Epistels

De COREON-sessie tijdens de WEON

Ook dit jaar wordt er tijdens de WEON weer een sessie georganiseerd door de de Commissie Regelgeving en Onderzoek (COREON).

Benieuwd naar het thema?

In Nederland en België vindt er veel mensgebonden onderzoek plaats zoals omschreven is in de Wet mensgebonden onderzoek (WMO). Een erkende medisch-ethische commissie (METC) moet zulk onderzoek toetsen. Bepaald extra gevoelig onderzoek wordt in Nederland getoetst door de landelijke commissie, de CCMO. Er vindt echter ook veel wetenschappelijk onderzoek plaats dat niet valt onder de WMO, zoals observationele studies en studies met restmateriaal. Dit type onderzoek valt wel onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Daarnaast zijn er gedragscodes beschikbaar welke een richtlijn moeten bieden aan onderzoekers. Toetsing van wetenschappelijk onderzoek buiten de scope van de WMO is niet over hele linie gegarandeerd en indien het wel wordt getoetst, gebeurt dit niet altijd op dezelfde wijze. Daarom stellen de veldpartijen momenteel op initiatief van de Commissie Regelgeving en Onderzoek (COREON) een toetsingskader op. Sinds 2008 wordt in België een nieuw wetgevend kader voorbereid dat van toepassing zou zijn op de activiteiten van biobanken en het gebruik van humaan biologisch materiaal voor onderzoeksdoeleinden. Recent is aangekondigd dat dit wettelijk kader binnenkort gepubliceerd zal worden.

Back